Methodes

therapie kinderen angst en zelfvertrouwen

De thERAPEUTISCHE METHODES achter Bureau Buitenlucht

Het werk van Bureau Buitenlucht is gestoeld op een aantal beproefde therapeutische methodes voor het vergroten van zelfvertrouwen en het om leren gaan met spanningen. We combineren ze vrijelijk en niet zelden is er al een overlap tussen de verschillende methodes. Hieronder staan we kort stil bij de belangrijkste, afzonderlijke pijlers.

Moeder Natuur

Moeder Natuur als therapeutische methode? Oooh ja en dat gaat verder dan de onderbuik. Er is een groeiende stroom onderzoek naar de positieve effecten van natuur op ons psychisch welbevinden. De bevonden positieve effecten zijn zeer divers: stressreductie, concentratie, zelfdiscipline, autonomie, initiatiefrijkheid, aanpassingsvermogen, troost, structuur – we kunnen nog wel even doorgaan.

Daar komen wat ons betreft nog een paar belangrijke zaken bij, zoals speelsheid, avontuurzin en ruimte. Iedereen vindt het fijn om in de natuur te zijn. Daar kan het mooiste kamertje niet tegenop. Bovendien kun je er veel beter je energie kwijt en de natuur is een perfecte spiegel voor het herwaarderen en open breken van oude patronen. Β Wat wij doen, kan niet in een zaaltje. De sfeer, de vrijheid, de mogelijkheden om te experimenteren, de mogelijkheden om te spiegelen – het is allemaal heel direct verbonden met de natuurlijke omgeving waarin we de werken.

Het hier & nu

Angst heeft de neiging ons uit het hier en nu te trekken. Vanuit onze subjectieve gedachten- en belevingswereld maken we vervolgens de angst groter. Dat is de vicieuze cirkel van de angst. Door bewust het contact weer te zoeken met wat echt is – het hier en nu – leren we uit die cirkel te stappen. Echtheid en angsten verdragen elkaar maar slecht.

We zoeken weer contact met het hier en nu door onze zintuigen te gebruiken, onze adem, ons lichaam te voelen. De natuur is daar een perfecte plek voor. De avontuurlijke activiteiten die we doen, vereisen veel aandacht voor het hier en nu. We laten het ook terugkomen in korte reflecties en losstaande oefeningen. Het hier en nu ervaren, is een belangrijke rode draad – en levensles – in alles wat we doen.

Cognitieve gedragstherapie

Volgens de richtlijnen is cognitieve gedragstherapie (CGT) de meest effectieve behandelvorm voor angststoornissen. Een kernelement van CGT is de geleidelijke blootstelling aan de angstwekkende situaties. Dat doen we ook bij Boomtoppers. Onze focus op actie is gestoeld op de gedachte dat angsten zich het best laten uitgummen door iets toch te doen. Je krijgt dan, in vaktermen, een emotioneel corrigerende ervaring. Daar kan al het gepraat van de wereld niet tegenop.

De kunst is om de actie goed te doseren. De andere pijlers dienen veelal ter ondersteuning van het nieuwe gedrag, zoals de focus op het hier en nu, ontspannings- en ademhalingsoefeningen en een stukje cognitieve herstructurering. Daarmee bedoelen we het ombuigen van allerlei rampgedachten naar meer reΓ«le en helpende gedachten.

ACT: Acceptance & Commitment Therapy

ACT is als therapeutische methode bezig aan een flinke opmars en wij snappen dat wel. ACT voegt een heilzaam stukje realiteit toe aan het idee dat je alles naar je hand kan zetten. Feitelijk zegt ACT: problemen horen (ook) bij het leven. Soms is het zinvol te strijden, maar soms is het beter een probleem maar zo volledig mogelijk te accepteren.

Dat is iets heel anders dan je hoofd laten hangen. Echte, doorleefde acceptatie vereist moed en wijsheid en heeft als paradoxaal resultaat dat het probleem niet zelden aan kracht inboet, of zelfs verdwijnt. De strijd tegen een probleem is niet zelden de voedingsbodem waarop een probleem gedijt.

De C van ACT – commitment – nemen we ook graag mee. Die wil zeggen: blijf gefocust op wat je belangrijk vindt in je leven. Zet stappen in die richting, ook al heb je angsten of andere problemen.

Rots en Water

Rots en Water is een beproefde methodiek voor het bijbrengen van sociaal-emotionele kracht en vaardigheden aan jongeren. De methode bestaat uit individuele – en groepsoefeningen, die er veelal op gericht zijn je eigen kracht te ontdekken, ervaren en bewust in te zetten. De methode wortelt voor een belangrijk deel in Oosterse vechtsporten.

Veel oefeningen passen goed binnen de context van Bureau Buitenlucht, met name waar het gaat om in je lichaam komen, ademhalingstechnieken en het leren manifesteren van je fysieke en mentale kracht.